🇵🇱
Z wielką przyjemnością zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – spotkanie z Brucem E. Hansenem❗️
Będzie to nasz ostatni w tym roku akademickim wykład otwarty organizowany przez Nasze Koło Naukowe z cyklu „Dane są wszędzie”.📊
Profesor Hansen to wybitny ekonomista i ceniony naukowiec, zajmujący się głównie teorią i metodami ekonometrii, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szeregów czasowych, kointegracji oraz ekonometrii finansowej.
Profesor Hansen jest uznawany za jednego z najważniejszych ekonometryków swojego pokolenia. Jego prace miały duży wpływ na rozwój ekonometrii, między innymi poprzez opracowanie nowych metod testowania hipotez dotyczących długookresowych związków między zmiennymi ekonomicznymi oraz tworzenie narzędzi do szacowania dynamicznych modeli z trwałymi szokami. W swojej karierze naukowej opublikował wiele artykułów w wiodących czasopismach ekonomicznych, takich jak Journal of Econometrics, Econometric Theory czy Journal of Financial Econometrics.
Spotkanie z Bruce’em Hansenem odbędzie się 1️⃣3️⃣ czerwca o godzinie 18:30.🕡
Będzie ono dostępne online, spotkanie można będzie także obejrzeć na żywo w sali 7 paw. S na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.🏫
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2SVJh5Vnz
Nasz prelegent posiada swoją stronę internetową, na której można przeczytać m.in. o jego publikacjach: https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/
Do zobaczenia❗️

[ENG VERSION BELOW]🇬🇧
We are delighted to invite you to a unique event – a meeting with Bruce E. Hansen❗️
This will be our last open lecture of the academic year organized by Our Scientific Circle as part of the „Dane są wszędzie” series.📊
Professor Hansen is an outstanding economist and esteemed scholar, primarily focusing on the theory and methods of econometrics, with a particular emphasis on time series analysis, cointegration, and financial econometrics.
Professor Hansen is widely recognized as one of the most important econometricians of his generation. His work has had a significant impact on the development of econometrics, including the development of new methods for testing hypotheses regarding long-term relationships between economic variables and the creation of tools for estimating dynamic models with persistent shocks. Throughout his academic career, he has published many articles in leading economic journals, such as the Journal of Econometrics, Econometric Theory, and the Journal of Financial Econometrics.
The meeting with Bruce Hansen will take place on June 1️⃣3️⃣, at 6:30 PM.🕡
It will be available online, and the meeting can also be watched live in Room 7 Pav. S, at the University of Economics in Krakow.🏫
Link to the event: https://fb.me/e/2SVJh5Vnz
Our speaker has his own website where you can read about his publications, among other things: https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/
See you there❗️